“..Baš kao i Galerija, koja je utemeljena u najboljim vrednostima nacionalne prošlosti, čvrsta u savremenom trenutku i jasno usmerena ka budućnosti.”

Upravni odbor

Upravni odbor odlučuje o programskoj delatnosti i razvojnoj politici Galerije, donosi Strateški plan, Program rada i Finansijski plan, usvaja Godišnji izveštaj i predlaže kandidata za upravnika Galerije Matice srpske.

Dr Branka Kulić, predsednik

Branka Kulić je istoričarka umetnosti, muzejska savetnica, nekadašnja upravnica Galerije Matice srpske (2002–2010), potpredsednik Upravnog odbora Galerije Matice srpske od 2010, a predsednik od 2016. godine. Bavi se istraživanjem istorije i istorije umetnosti fruškogorskih manastira i kulturnim dobrima u Vojvodini, kao i proučavanjem nacionalne istorije umetnosti 18. veka.

Dr Snežana Mišić, potpredsednik

Snežana Mišić je istoričarka umetnosti, muzejska savetnica zaposlena kao programski direktor i rukovodilac Odeljenja za programe i prezentaciju Galerije Matice srpske. Bavi se istraživanjem i proučavanjem nacionalne umetnosti i vizuelne kulture 19. veka.

Prof. dr Dragan Stanić, član

Dragan Stanić je predsednik Matice srpske od 2012. godine i redovan profesor na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Priznati je književnik i proučavalac srpske i južnoslovenske književnosti sa teorijom književnosti.

Dr Igor Borozan, član

Igor Borozan je vanredni profesor na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Oblasti njegovih interesovanja i istraživanja su evropska i nacionalna istorija umetnosti 18. i 19. veka, kao i vizuelna kultura novog veka.

Dobrila Jerkov, član

Dobrila Jerkov je diplomirani pravnik. Od 1976. do 1996. godine radila je na mestu pomoćnika sekretara Matice srpske, a od 1996. do 2012. godine kao sekretar Galerije Matice srpske. Bavila se pravnim poslovima u oblasti zaštite kulturnog nasleđa. Od 2012. godine aktivni je član Upravnog odbora Galerije Matice srpske.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor prati i nadzire materijalno-finansijsko poslovanje, kontroliše društvenu i ekonomsku svrsishodnost korišćenja i raspolaganja sredstvima Galerije i brine o poštovanju i primeni zakonske regulative.

Prof. dr Lidija Merenik, predsednik

Lidija Merenik je redovna profesorka i upravnica Odeljenja za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. Oblasti njenih interesovanja i istraživanja su srpska moderna umetnost 20. veka, modernizam i postmodernizam u vizuelnim umetnostima, kao i veze umetnosti, ideologije, politike.

Mr Jelica Grbić, član

Jelica Grbić je magistar ekonomskih nauka, zaposlena na mestu šefa računovodstva ‒ pomoćnika upravnika za ekonomske poslove Biblioteke Matice srpske; 2017. godine imenovana je na mandatni period od četiri godine za člana Nadzornog odbora.

Dr Danilo Vuksanović, član

Danilo Vuksanović je grafičar, slikar, likovni kritičar i konzervator-restaurator umetničkog fonda na papiru. U Galeriji Matice srpske, zaposlen je na mestu pomoćnika upravnika Galerije Matice srpske. 

Uprava

Uprava sa Upravnikom na čelu obavlja upravljačke, organizacione, stručne i umetničke poslove od zajedničkog interesa za Galeriju na strateškom i programskom nivou, kao i pravne, imovinske i marketinške poslove.

Upravnica

Dr Tijana Palkovljević Bugarski, muzejska savetnica
(+381) 21 4899026
t.palkovljevic@galerijamaticesrpske.rs

Istoriju umetnosti diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1999. godine, a nakon toga nastavila je magistarske i doktorske studije na istom fakultetu. Doktorirala je 2016. godine na Odseku za muzeologiju sa disertacijom Galerija Matice srpske – slika kulturnog identiteta posredstvom prezentacije umetničkih dela.

U Galeriji Matice srpske zaposlena je od 2001. godine, prvo kao kustos za edukaciju i PR, a od 2003. kao pomoćnik upravnika. Upravni odbor Matice srpske imenovao ju je 2010. godine za upravnika. Čitavu deceniju uspešno vodi ovu nacionalnu muzejsku ustanovu koju je smelo transformisala u aktivan i moderan muzej. Posvećena je razvijanju svestrane saradnje u kulturi, kako u međumuzejskoj saradnji nacionalnih institucija, tako i u povezivanju na međunarodnom planu. Kao rezultat ovog posvećenog rada nastale su brojne izložbe, edukativni programi, razmene i multidisciplinarna saradnja sa brojnim partnerima.

Na istraživačkom polju bavi se proučavanjem nacionalne umetnosti i vizuelne kulture XX veka, pitanjima zaštite i promocije kulturnog nasleđa i razvojem inovativnih muzeoloških pristupa. Angažovana je na kreiranju programske i izdavačke delatnosti Galerije, razvoju međunarodne saradnje i pozicioniranju Galerije Matice srpske na nacionalnom i međunarodnom nivou. Objavljuje knjige, tekstove u katalozima i priloge u stručnim časopisima. Učestvuje u radu stručnih skupova i radionica u zemlji i inostranstvu vezanih za oblast muzejskog menadžmenta, marketinga i edukativnih programa.

Gostujući je predavač na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na Odseku za komparativnu književnost sa teorijom književnosti.

Član je Odeljenja za likovnu umetnost Matice srpske, Upravnog odbora Matice srpske i Izvršnog odbora nacionalnog komiteta ICOM-a (International Committee of Museum). Aktivno učestvuje u radu Mreže evropskih muzejskih organizacija (NEMO) i Foruma slovenskih kultura. Od 2012. godine je nacionalni koordinator Evropske muzejske akademije (European Museum Academy). Predsednik je Upravnog odbora Fondacije „Novi Sad 2022 − Evropska prestonica kulture”, a od 2022. godine, predsednik je Komisije za izbor nacionalne prestonice kulture.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja i nosilac ordena Viteza umetnosti i književnosti Ministarstva kulture Francuske.

Sekretar

Nenad Vojnović, diplomirani pravnik
(+381) 21 4899012
n.vojnovic@galerijamaticesrpske.rs

Osnovne četvorogodišnje studije završio je na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i stekao zvanje diplomirani pravnik. Stručno usavršavanje nastavio je u oblasti javnih nabavki u okviru kojeg je stekao Sertifikat Uprave za javne nabavke Republike Srbije. Od 2010. godine zaposlen je u Galeriji Matice srpske na poslovima sekretara. U okviru svoje profesionalne kompetentnosti obavlja poslove iz domena radnih odnosa, primene zakonskih propisa i normativnih akata, krivično-pravne zaštite kulturnih dobara, javnih nabavki i protivpožarne zaštite. Član je Komisije za polaganje stručnog ispita zaposlenih u muzejima za teritoriju AP Vojvodine.

Pomoćnik upravnika

Dr Danilo Vuksanović, viši konzervator
(+381) 21 4899019
d.vuksanovic@galerijamaticesrpske.rs 

Diplomirao je grafiku, a potom magistrirao i doktorirao na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 2004. godine zaposlen je u Galeriji Matice srpske na poslovima konzervatora-restauratora umetničkog fonda na papiru. Urednik je edicije izložbi Tradicija i savremeno stvaralaštvo (od 2014). Učestvuje u realizaciji Galerijskih izložbenih postavki u zemlji i inostranstvu. Aktivan je u različitim projektima zaštite kulturnog nasleđa, savremene umetnosti i izdavaštvu. Kao umetnik samostalno izlaže od 1997. godine. Piše likovnu kritiku. Član je Nadzornog odbora Galerije Matice srpske, član Matice srpske, Društva konzervatora Srbije, Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine i Srbije.

Koordinator međunarodne i međumuzejske saradnje

Mr Lolita Pejović
(+381) 21 4899023
l.pejovic@galerijamaticesrpske.rs

Osnovne studije završila je na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu, gde je završila i magistarske studije. Od 2007. godine radila je na fakultetu kao istraživač-pripravnik i asistent na predmetima Kulturna dobra u turizmu, Menadžment kulturnog turizma, Teorija turizma, Menadžment u turizmu. Autor je brojnih naučnih radova iz oblasti turizma i kulturnog turizma i učesnik međunarodnih konferencija i seminara iz pomenute oblasti. Od 2011. godine, zaposlena je u Upravi Galerije Matice srpske. Obavlja poslove asistenta upravnika, poslovnog sekretara, projektnog koordinatora i prevodioca. Zadužena je za administraciju i protokole u upravi, kao i za koordinaciju projekata i aktivnosti vezanih za rad Galerije u zemlji i inostranstvu. Takođe, bavi se i proučavanjem oblasti muzejske delatnosti koja se odnosi na unapređenje i razvoj odnosa sa publikom.