„..Баш као и Галерија, која је утемељена у најбољим вредностима националне прошлости, чврста у савременом тренутку и јасно усмерена ка будућности.“

Управни одбор

Управни одбор одлучује о програмској делатности и развојној политици Галерије, доноси Стратешки план, Програм рада и Финансијски план, усваја Годишњи извештај и предлаже кандидата за управника Матици српској.

Др Бранка Кулић, председник

Бранка Кулић је историчарка уметности, музејска саветница, некадашња управница Галерије Матице српске (2002–2010), потпредседник Управног одбора Галерије Матице српске од 2010, а председник од 2016. године. Бави се истраживањем историје и историје уметности фрушкогорских манастира и културним добрима у Војводини, као и проучавањем националне историје уметности 18. века.

Др Снежана Мишић, потпредседник

Снежана Мишић је историчарка уметности, музејска саветница запослена као програмски директор и руководилац Одељења за програме и презентацију Галерије Матице српске. Бави се истраживањем и проучавањем националне уметности и визуелне културе 19. века.

Проф. др Драган Станић, члан

Драган Станић је председник Матице српске од 2012. године и редован професор на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета у Новом Саду. Признати је књижевник и проучавалац српске и јужнословенске књижевности са теоријом књижевности.

Др Игор Борозан, члан

Игор Борозан је ванредни професор на Одељењу за историју уметности Филозофског факултета у Београду. Области његових интересовања и истраживања су европска и национална историја уметности 18. и 19. века, као и визуелна култура новог века.

Добрила Јерков, члан

Добрила Јерков је дипломирани правник. Од 1976. до 1996. године радила је на месту помоћника секретара Матице српске, а од 1996. до 2012. године као секретар Галерије Матице српске. Бавила се правним пословима у области заштите културног наслеђа. Од 2012. године активни је члан Управног одбора Галерије Матице српске.

Надзорни одбор

Надзорни одбор прати и надзире материјално-финансијско пословање, контролише друштвену и економску сврсисходност коришћења и располагања средствима Галерије и брине о поштовању и примени законске регулативе.

Проф. др Лидија Мереник, председник

Лидија Мереник је редовна професорка и управница Одељења за историју уметности Филозофског факултета у Београду. Области њених интересовања и истраживања су српска модерна уметност 20. века, модернизам и постмодернизам у визуелним уметностима, као и везе уметности, идеологије, политике.

Мр Јелица Грбић, члан

Јелица Грбић је магистар економских наука, запослена на месту шефа рачуноводства ‒ помоћника управника за економске послове Библиотеке Матице српске; 2017. године именована је на мандатни период од четири године за члана Надзорног одбора.

Др Данило Вуксановић, члан

Данило Вуксановић је графичар, сликар, ликовни критичар и конзерватор-рестауратор уметничког фонда на папиру. У Галерији Матице српске, запослен је на месту помоћника управника Галерије Матице српске. 

Управа

Управа са Управником на челу обавља управљачке, организационе, стручне и уметничке послове од заједничког интереса за Галерију на стратешком и програмском нивоу, као и правне, имовинске и маркетиншке послове.

Управница

Др Тијана Палковљевић Бугарски, музејска саветница
(+381) 21 4899026
t.palkovljevic@galerijamaticesrpske.rs

Историју уметности дипломирала је на Филозофском факултету у Београду 1999. године, а након тога наставила је магистарске и докторске студије на истом факултету. Докторирала је 2016. године на Одсеку за музеологију са дисертацијом Галерија Матице српске – слика културног идентитета посредством презентације уметничких дела.

У Галерији Матице српске запослена је од 2001. године, прво као кустос за едукацију и ПР, а од 2003. као помоћник управника. Управни одбор Матице српске именовао ју је 2010. године за управника. Читаву деценију успешно води ову националну музејску установу коју је смело трансформисала у активан и модеран музеј. Посвећена је развијању свестране сарадње у култури, како у међумузејској сарадњи националних институција, тако и у повезивању на међународном плану. Као резултат овог посвећеног рада настале су бројне изложбе, едукативни програми, размене и мултидисциплинарна сарадња са бројним партнерима.

На истраживачком пољу бави се проучавањем националне уметности и визуелне културе XX века, питањима заштите и промоције културног наслеђа и развојем иновативних музеолошких приступа. Ангажована је на креирању програмске и издавачке делатности Галерије, развоју међународне сарадње и позиционирању Галерије Матице српске на националном и међународном нивоу. Објављује књиге, текстове у каталозима и прилоге у стручним часописима. Учествује у раду стручних скупова и радионица у земљи и иностранству везаних за област музејског менаџмента, маркетинга и едукативних програма.

Гостујући је предавач на Филозофском факултету у Новом Саду на Одсеку за компаративну књижевност са теоријом књижевности.

Члан је Одељења за ликовну уметност Матице српске, Управног одбора Матице српске и Извршног одбора националног комитета ICOM-а (International Committee of Museum). Активно учествује у раду Мреже европских музејских организација (NEMO) и Форума словенских култура. Од 2012. године је национални координатор Европске музејске академије (European Museum Academy). Председник је Управног одбора Фондације „Нови Сад 2022 − Европска престоница културе”, а од 2022. године, председник је Комисије за избор националне престонице културе.

Добитник је бројних награда и признања и носилац ордена Витеза уметности и књижевности Министарства културе Француске.

 

Секретар

Ненад Војновић, дипломирани правник
(+381) 21 4899012
n.vojnovic@galerijamaticesrpske.rs

Oсновне четворогодишње студије завршио je на Правном факултету за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду и стекао звање дипломирани правник. Стручно усавршавање наставио је у области јавних набавки у оквиру којег је стекао Сертификат Управе за јавне набавке Републике Србије. Од 2010. године запослен је у Галерији Матице српске на пословима секретара. У оквиру своје професионалне компетентности обавља послове из домена радних односа, примене законских прописа и нормативних аката, кривично-правне заштите културних добара, јавних набавки и противпожарне заштите. Члан је Комисије за полагање стручног испита запослених у музејима за територију АП Војводине.

Помоћник управника

Др Данило Вуксановић, виши конзерватор
(+381) 21 4899019
d.vuksanovic@galerijamaticesrpske.rs

Дипломирао је графику, а потом магистрирао и докторирао на Академији уметности у Новом Саду. Од 2004. године запослен је у Галерији Матице српске на пословима конзерватора-рестауратора уметничког фонда на папиру. Уредник је едиције изложби Традиција и савремено стваралаштво (од 2014). Учествује у реализацији Галеријских изложбених поставки у земљи и иностранству. Активан је у различитим пројектима заштите културног наслеђа, савремене уметности и издаваштву. Као уметник самостално излаже од 1997. године. Пише ликовну критику. Члан је Надзорног одбора Галерије Матице српске, члан Матице српске, Друштва конзерватора Србије, Савеза удружења ликовних уметника Војводине и Србије.

Координатор међународне и међумузејске сарадње

Мр Лолита Пејовић
(+381) 21 4899023
l.pejovic@galerijamaticesrpske.rs

Основне студије завршила је на Департману за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду, где је завршила и магистарске студије. Од 2007. године радила је на факултету као истраживач-приправник и асистент на предметима Културна добра у туризму, Менаџмент културног туризма, Теорија туризма, Менаџмент у туризму. Аутор је бројних научних радова из области туризма и културног туризма и учесник међународних конференција и семинара из поменуте области. Од 2011. године, запослена је у Управи Галерије Матице српске. Обавља послове асистента управника, пословног секретара, пројектног координатора и преводиоца. Задужена је за администрацију и протоколе у управи, као и за координацију пројеката и активности везаних за рад Галерије у земљи и иностранству. Такође, бави се и проучавањем области музејске делатности која се односи на унапређење и развој односа са публиком.