Галерију не чине само њена прошлост и уметничкa колекција већ и људи запослени у њој у оквиру савремено конципираних одељења.

Одељење за истраживање и заштиту колекције

У Одељењу за истраживање и заштиту колекције обављају се послови систематског истраживања и заштите колекције, стручне обраде и валоризовања уметничког материјала, израде стручне и научне документације о збиркама, систематског сређивања, чувања и заштите документационог материјала о збиркама, континуиране бриге о стању колекције, превентивне заштите, конзервације и рестаурације уметничких дела.

Послови Одељења обављају се у Сектору збирки и Сектору заштите.

Уметнички директор
Руководи Одељењем за истраживање и заштиту колекције

Kонзерватор-рестауратор вајарских радова

Лука Кулић, виши конзерватор
(+381) 21 4899019
l.kulic@galerijamaticesrpske.rs

Дипломирао је вајарство на Академији уметности у Новом Саду. Од 2006. до 2017. године радио је у Музеју савремене уметности Војводине на месту конзерватора – рестауратора, где је поред конзерваторских послова обављао и послове продукције и реализације изложби и ауторских пројеката и као руководилац међународних пројеката. Од 2018. године запослен је у Галерији Матице српске, где тренутно обавља функцију уметничког директора и обавља послове организације и реализације музејске и програмске делатности. Члан је Националног комитета ICOM-а Србије.

Сектор збирки

У Сектору збирки обављају се послови систематског истраживања и заштите колекције, стручне обраде и валоризовања уметничког материјала, предлагања и утврђивања културних добара у складу са законом, систематског сређивања, чувања и заштите документационог материјала о збиркама и изложбама. Сектор збирки учествује у пружању стручне помоћи другим институцијама.

Шеф Сектора збирки
Кустос збирке сликарства

Др Снежана Мишић, музејска саветница
(+381) 21 4899015
s.misic@galerijamaticesrpske.rs

Основне студије историје уметности завршила је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, након чега је на матичном факултету наставила усавршавање у области историје уметности и визуелне културе 19. века и стекла звање доктора наука историје уметности. Од 2006. запослена је у Галерији Матице српске. Ангажована је на креирању, организацији и реализацији програмске делатности Галерије, и њеном деловању на пољу међународне сарадње. Бави се истраживањем и проучавањем националне уметности и визуелне културе XIX века. Као аутор и сарадник приредила је велики број изложби и пратећих каталога, као и стручних књига и публикација. Активно учествује у раду стручних скупова, конференција, семинара и радионица у земљи и иностранству из области музеологије, историје уметности и едукације у музејима. Потпредседница је Управног одбора Галерије Матице српске, члан Одбора Одељења за ликовне уметности Матице српске, члан Темишварског одбора Матице српске, члан Националног комитета ICOM-а Србије, ICOM CECA-e, HandsOn!International, NEMO (Network of European Museum Organisations), и члан Уредништва Осјечког зборника.

Добитница је награде Музејског друштва Србије „Михаило Валтровић” за изузетне резултате у стручном раду постигнуте током 2019. године, за пројекат „Ђура Јакшић. Између мита и стварности”.

Руковалац послова Матичне делатности
Кустос збирке цртежа

Мср Мирјана Брмбота, музејска саветница
(+381) 21 4899025
m.brmbota@galerijamaticesrpske.rs

Студије историје уметности завршила је на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Звање мастер стекла је на Интердисциплинарним студијама Универзитета у Новом Саду. Од 2000. године запослена је у Галерији Матице српске као кустос руковалац збирке 20. века, од 2009. као кустос руковалац збирке цртежа и збирке одликовања. Бави се истраживањем и проучавањем феномена визуелности и ликовности у уметничком цртежу. Ангажована је у Сектору збирки као и на стручној обради Уметничког фонда према музеолошким принципима. Координира и организује послове Матичне делатности и врши надзор, пружа потребне информације, стручну помоћ и савете у развоју музејске делатности. Као аутор и сарадник приредила је велики број изложби и пратећих каталога, као и публикација. Учествује у раду стручних скупова, конференција, семинара и радионица у земљи из области музеологије и историје уметности.

Кустос збирке графика

Др Александра Человски, кустоскиња
(+381) 21 4899020
а.celovski@galerijamaticesrpske.rs

Дипломирала историју уметности на Филозофском факултету у Београду. Кустоско звање је стекла 2016. као сарадник Музеја Српске православне цркве у Београду. Исте године уписала је докторске студије историје уметности на Универзитету у Београду. Летњи семестар 2017. провела је у Бечу као гостујући истраживач Института за хабзбуршке и балканолошке студије Аустријске академије наука (ÖAW). Учествовала је на V интернационалном форуму студената докторских студија историје уметности Источне Европе одржаном на Хумболт универзитету у Берлину. Октобра 2020. одбранила докторску дисертацију у области историје уметности  XVIII века, која је 2021. публикована. Области интересовања: студије визуелне културе, визуелна репрезентација. Члан је Националног комитета ICOM-а Србије.

 

Кустос збирке вајарства

Станислава Јовановић Миндић, кустоскиња
(+381) 21 4899 017
s.jovanovic@galerijmaticesrpske.rs

Основне студије историје уметности завршила је на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Од 2016. запослена је у Галерији Матице српске на радном месту кустос збирки и документариста. Ангажована је на пословима стручне обраде уметничко-историјских дела, изради документације и дигитализације уметничког фонда. Учествује у креирању и реализацији едукативних програма за младе. Као аутор и сарадник учествује у реализацији изложби, пратећих публикација и програма. Бави се проучавањем колекције Галерије Матице српске, историјом њених дела и значаја колекције у контексту 21. века. Учествује на конференцијама, семинарима и радионица у земљи и иностранству из области музеологије и едукације у музејима. Члан је Националног комитета ICOM-а Србије.

Кустос Збирке акварела, пастела и комбинованих техника и Збирке
примењене уметности

Ивана Јањић, кустоскиња
(+381) 21 4899 020
i.janjic@galerijamaticesrpske.rs

Основне студије историје уметности завршила је на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Од 2020. године ради као волонтер, а потом кустос у Сектору збирки Галерије Матице српске. Ангажована је на пословима систематског истраживања збирки и стручне обраде уметничког фонда Галерије Матице српске. Такође, активна је и у раду са публиком, у оквиру програма и предавања везаних за тумачење и презентацију сталне поставке српске уметности 18, 19. и 20. века. Бави се проучавањем историје међуратне уметности и архитектуре.

Сарадник дигиталних процеса

Борислав Радановић, виши техничар-документариста
(+381) 21 4899014
b.radanovic@galerijamaticesrpske.rs

Завршио је Вишу пословну школу у Новом Саду, Одсек информатика, а потом је дипломирао менаџмент у информационим технологијама на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима. У Галерији Матице српске запослен је од 1998. године на месту архивара водича, а од 2005. као виши техничар и програмер. Бави се Галеријском фотодокументацијом, обрадом текста и фотографија уметничких дела, умрежавањем рачунара и одржавањем информационог система. Такође, укључен је у пројекте дигитализације уметничке колекције Галерије. Његова професионална интересовања усмерена су ка графичком дизајну и дигиталној обради фотографија.

Сектор заштите

У Сектору заштите обављају се послови сталне бриге о колекцији и условима за њено адекватно чување, излагање и кретање, спроводе принципи и поступци превентивне заштите, изводе конзерваторско-рестаураторски радови на историјско-уметничким предметима у власништву Галерије, других институција и у приватном власништву, води обавезна документација о извршеним радовима, истраживањима и испитивањима. Сектор заштите учествује у пружању стручне помоћи другим институцијама.

Шеф Сектора заштите
Конзерватор-рестауратор слика

Мср Дарко Деспотовић, виши конзерватор
(+381) 21 4899019
d.despotovic@galerijamaticesrpske.rs

Дипломирао је и мастерирао конзервацију и рестаурацију на Академији Српске православне цркве за уметности и конзервацију у Београду. Од 2006. до 2008. године радио је на заштити, рестаурацији и конзервацији на археолошком локалитету Виминацијум. Од 2008. године је запослен у Галерији Матице српске на заштити фонда музеја, као и на пројектима заштите српског културног наслеђа у Мађарској и Румунији. Ангажован је на организацији и реализацији Галеријских изложби. Активно учествује у раду стручних скупова, конференција, семинара и радионица у земљи и иностранству из области конзервације. Члан је Друштва конзерватора Србије.

Конзерватор-рестауратор слика

Мр Јелена Јоветић, конзерваторка саветница
(+381) 21 4899021
j.jovetic@galerijamaticesrpske.rs

Дипломирала је сликарство на Академији уметности у Новом Саду, где је и магистрирала на одсеку цртање. Од 2000. године запослена је у Галерији Матице српске као конзерватор-рестауратор на заштити уметничког фонда, и као сарадник на више значајних конзерваторско-рестаураторских пројеката српског уметничког наслеђа у земљи и региону. Као уметник самостално излаже од 1999. године. Члан је Удружења ликовних уметника Војводине, Националног комитета ICOM-а Србија и Друштва конзерватора Србије.

Конзерватор-рестауратор слика

Мр Маријета Сидовски, виша конзерваторка
(+381) 21 4899 021
m.sidovski@galerijamaticesrpske.rs

Дипломирала је сликарство са конзервацијом и рестаурацијом на Факултету ликовних уметности у Скопљу (Република Северна Македонија), а потом магистрирала конзервацију и рестаурацију штафелајног сликарства на Факултету примењених уметности, у Београду (Србија). Од 2005. до 2016. године радила је у Музеју савремене уметности у Скопљу на месту конзерватора/вишег конзерватора. Од 2016. године ангажована је у Галерији Матице српске и ради на месту вишег конзерватора-рестауратора слика, као и на пројектима заштите културног наслеђа у региону. У својству уметника излагала је на бројним групним и самосталним изложбама у земљи и иностранству. Члан је Националног комитета ICOM-а Србије и Друштва конзерватора Србије.

Конзерватор-рестауратор слика и примена нових дигиталних технологија

Мср Снежана Mијић, конзерваторка
(+381) 21 4899 019
s.mijic@galerijamaticesrpske.rs

Рођена у Сомбору. Дипломирала на Академији лепих уметности у Београду 2014. године у класи Саше Филиповића. Мастер конзервације и рестаурације завршава 2021. године на Академији уметности у Новом Саду. Запослена у Галерији Матице српске као конзерватор.

Конзерватор-рестауратор скулптура и дрвених носиоца

Мср Урош Мирић, конзерватор
(+381) 21 4899 019
u.miric@galerijamaticesrpske.rs

Дипломирао на Академији ликовних уметности у Новом Саду на одсеку за сликарсвто 2019. године, након чега завршава мастер студије конзервације и рестаурације 2021. године. Добитник неколико награда за своје уметничке радове. Као уметник излаже своје радове на бројним групним и самосталним изложбама у земљи. Од 2022. године запослен је у Галерији Матице српске на пословима конзерватора-рестауратора уметничког фонда на дрвеном носиоцу. Члан је Националног комитета ICOM-а Србије.

Одељење за програме и презентацију

Одељење за програме и презентацију задужено је за изложбене активности, издавачку делатност, едукативне програме, програме везане за рад са публиком, информисање јавности о реализацији програма и активности које су намењене образовању и информисању, за сарадњу и развијање партнерских односа са сродним музејским, културним, научним и образовним установама.

Програмски директор
Руководи Одељењем за програме и презентацију
Кустос изложби

Мср Јелена Огњановић, виша кустоскиња
(+381) 21 4899018
j.ognjanovic@galerijamaticesrpske.rs

Дипломирала је историју уметности на Филозофском факултету у Београду, а потом је завршила мастер студије на Филозофском факултету у Новом Саду, на Одсеку за педагогију. Од 2013. године запослена je у Галерији Матице српске на месту музејског едукатора и ПР менаџера. У Галерији се бави пословима везаним за едукативне програме за децу и младе, припрему и реализацију изложби, координацију европских пројеката и односе с јавношћу. Као музејски едукатор креирала је бројне едукативне програме и радионице за децу и младе, и координирала неколико европских пројеката. Aуторски је реализовала неколико изложби у Галерији Матице српске, за које је приредила и пратеће публикације. Бави се проучавањем музеологије и музејске едукације. Активно учествује у раду стручних скупова, конференција и радионица у земљи и иностранству, првенствено у области музејске едукације и музеологије. Члан је Националног комитета ICOM-а Србије и Уређивачког одбора часописа НК ICOM-а Србије.

Организатори музејских активности
Кустоси изложби

Ивана Растовић, кустоскиња
(+381) 21 4899017
i.rastovic@galerijamaticesrpske.rs

Дипломирала је на Филозофском факултету Универзитета у Београду на смеру историја уметности. Од 2018. године запослена је у Галерији Матице српске на месту музејског едукатора и организатора музејских активности. Као сарадник учествује у организацији, реализацији и маркетингу изложби и њених пратећих програма, као и програма намењених деци и младима у оквиру којих је као аутор и сарадник приредила неколико публикација. Такође, ангажована је и у раду са публиком. Њена интересовања окренута су ка уметности 20. века и музејској едукацији. Учествује на семинарима и конференцијама у земљи посвећеним музејској едукацији и комуникацији с посетиоцима. Члан је Националног комитета ICOM-а Србије.

Мср Никола Ивановић, кустос
(+381) 21 4899018
n.ivanovic@galerijamaticesrpske.rs

Основне студије историје уметности завршио је на Филозофском факултету Универзитета у Београду, a потом и мастер студије. Од 2018. године ангажован је у Галерији Матице српске на пословима презентације српског културног наслеђа кроз рад са публиком, као и путем креирања различитог дигиталног садржаја, попут видео прича о уметничким делима. Као сарадник учествује у реализацији изложби, пратећих програма и пројеката, као и у едукативним програмима за младе. Његово поље интересовања је национална уметност 20. века, теорије рода, квир теорије, популарна култура и дизајн. Члан је Националног комитета ICOM-а Србије.

Музејски едукатори

Јелена Бобић, музејска едукаторка
(+381) 21 4899017
decjiprogrami@galerijamaticesrpske.rs 

Дипломирала је на Филозофском факултету у Новом Саду на смеру педагогија. У Галерији Матице српске је запослена од 2020. године као музејски едукатор и педагог. Учествује у креирању и реализацији едукативних програма и креативних радионица за децу, породичних програма и програма за младе. У оквиру приправничког стажа у Галерији бави се развијањем сарадње основних и средњих школа са музејима кроз програм Галерија као учионица. Члан је Педагошког друштва Војводине и Националног комитета ICOM-а Србије.

Мср Горан Вујков, музејски едукатор
(+381) 21 4899017
g.vujkov@galerijamaticesrpske.rs

Дипломирао и мастерирао на Одсеку за филозофију на Филозофском факултету у Новом Саду. У професионалним оквирима бави се питањима естетике, филозофије уметности и теорије уметности. У Галерији Матице српске запослен је од 2022. године као музејски едукатор. У оквиру музејске едукације задужен је за рад са публиком, младима и прилагођавању програма за одређене групе. Учествује у реализацији и промоцији галеријске делатности и програма. Члан је Националног комитета ICOM-а Србије.

Јована Симић, музејска едукаторка – приправница
(+381) 21 4899017
j.simic@galerijamaticesrpske.rs

Основне студије филозофије завршила је 2021. године на Филозофском факултету у Новом Саду, на коме је и наставила усавршавање у областима филозофије уметности и естетике на мастер студијама. У Галерији Матице српске ради од 2022. године, најпре као волонтерка, а од 2023. године као музејска едукаторка – приправница, где је ангажована у раду са публиком.

Службеник за односе са јавношћу и библиотекар

Милица Милошевић, ПР менаџерка
(+381) 21 4899017
m.milosevic@galerijamaticesrpske.rs

Дипломирала на Филозофском факултету у Новом Саду на Одсеку за компаративну књижевност са теоријом књижевности 2020. године, где тренутно похађа мастер студије. Успешно завршила стручни курс London School for Public Relations у организацији Represent Academy из Београда и стекла знања из области ПР-а. Добитница бројних награда за успех на студијама. У периодици објављује радове из области књижевности у релацији са историјом уметности. У Галерији Матице српске ангажована на месту ПР менаџера и учествује у реализацији и маркетингу изложбене делатности и пратећих програма. Такође, ангажована је у раду са публиком. Учествује на семинарима и конференцијама у земљи посвећеним маркетингу и музејској едукацији. Члан је Националног комитета ICOM-а Србије.

Организатор туристичке и услужне делатности

Јелена Оличков
(+381) 21 4899013
j.olickov@galerijamaticesrpske.rs

Студије француског језика и књижевности завршила је на Одсеку за романистику Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду. Од 2013. године запослена је у Галерији Матице српске на пословима организације посета различитих категорија посетилаца, на организацији комплементарних галеријских садржаја као што су концерти, презентације, семинари, као и на пружању подршке у организацији састанака управе Галерије. Задужена је за вођење евиденције о бројности и структури посетилаца, као и за заказивање групних посета и пружање општих информација о раду Галерије, текућим музелошким програмима и понуди производа и услуга Галерије. Поред тога, води групе посетилаца на француском језику.

Организатор културних активности

Мср Снежана Ердељан
(+381) 21 4899019
s.erdeljan@galerijamaticesrpske.rs

Дипломирала је на Академији уметности у Новом Саду, на одсеку Ликовне уметности, група за ликовне уметности и педагогију, након чега је завршила мастер студије на Академији класичног сликарства Универзитета EDUCONS у Новом Саду. Од 2001. године је запослена у Галерији Матице српске као организатор културних активности. Обавља послове превентивне заштите и задужена је за свакодневни обилазак и преглед уметничких дела изложених у простору Сталне поставке и актуелних изложби. Руководи пословима у Музејској продавници, даје предлоге за њен стратешки развој, учествује у креирању нових сувенира и пружа информације посетиоцима о програмима и изложбама Галерије.

Одељење општих послова

У Одељењу општих послова обављају се општи, финансијски и административни послови, послови финасијског, рачуноводственог и материјалног пословања, послови набавке и продаје, послови организације одржавања објекта и хигијене, организације заштите физичког и техничког обезбеђења запослених, зграде и имовине. Послови у Одељењу се обављају у Финансијском сектору, Сектору безбедности и Сектору одржавања.

Финансијски сектор

У Финансијском сектору се састављају предлози финансијског плана, периодичних обрачуна и завршног рачуна, припремају информације и извештаји о финансијским пословима, израђују економске анализе, планови и извештаји.

Оперативни директор
Руководи Одељењем општих послова
Координатор финасијских и рачуноводствених послова

Мср Биљана Ристић
(+381) 21 4899022
b.ristic@galerijamaticesrpske.rs

Основне студије завршила је на Факултету за менаџмент у Сремским Карловцима смер – Оперативни менаџер, а потом и мастер студије смер – пословна економија и стекла академско звање, мастер економиста. У Галерији Матице српске је запослена од 1995. године и распоређена на пословe из области финансија, најпре као шеф рачуноводства, а касније и начелник Одељења општих послова. Од 2014. године обавља послове Оперативног директора, координатора финансијских и рачуноводствених послова и организатора техничког и инвестиционог одржавања. Стручну помоћ из области финансија пружа и сродним установама културе, а осим чланства у Удружењу рачуновођа и ревизора, ИКОМ-а, председник је Надзорног одбора Библиотеке Матице српске. Активно учествује у реализацији програмских активности Галерије како у домаћим тако и у међународним пројектима.

Финансијско–рачуноводствени аналитичар

Слађана Лакић
(+381) 21 4899022
s.lakic@galerijamaticesrpske.rs

Дипломирала је на Економском факултету у Новом Саду, смер Финансије, банкарство и осигурање. У Галерији ради од 2013. године на пословима финансијско – рачуноводственог аналитичара и координатора комерцијалних послова – стручног сарадника економисте. Активно учествује у програмским активностима Галерије и стручно се усавршава на едукативним семинарима из области финансија.

Дипломирани економиста

Марина Митковић
(+381) 21 4899022
m.mitkovic@galerijamaticesrpske.rs

Дипломирала je на Факултету за економију и инжењерски менаџмент у Новом Саду, на смеру Пословна економија и финансије. Иза себе има дванаест година активног рада у привреди на рачуноводствено-финансијским пословима и пословима јавних набавки. Од јануара 2023. године ангажована је у Галерији Матице српске на пословима Дипломирани економиста за финансијско рачуноводствене послове.

Сектор безбедности

У Сектору безбедности спроводе се послови обезбеђења и заштите објекта, фонда, запослених и посетилаца Галерије. У Галерији Матице српске су на позицији радника обезбеђења ангажовани Гојко Зец, Слободан Циганков, Емил Танчик и Коста Милић.

Сектор одржавања

Сектор одржавања брине о уредном изгледу зграде, дворишта и непосредне околине Галерије. У Галерији Матице српске су на позицији радника одржавања запослене Ранкица Зец, Нада Крстин и Ферида Тривуновић.