Галерија Матице српске располаже ресурсима неопходним за научно-истраживачки рад. Заинтересовани истраживачи, музејски стручњаци, студенти могу да, уз посебну молбу, стекну увид у садржај библиотеке, архивске грађе, али и да користе електронску базу података уметничких дела Галерије Матице српске.

Библиотека

Библиотечки фонд Галерије Матице српске располаже са око 11.500 јединица: монографске публикације, изложбени каталози и периодика, на српском и страним језицима. Уз бројне публикације значајне за проучавање националне уметности од средњег века до данас, библиотеку чине и наслови из опште и европске историје уметности. Специјализована библиотека садржи и преко 250 издања која је објавила Галерија Матице српске током свог дугог трајања. Поред радова о српској уметности новијег доба насталих као резултат истраживања и рада кустоса и конзерватора Галерије Матице српске, публикују се и студије истакнутих стручњака и историчара уметности.

Архива

Aрхивска грађа Галерије Матице српске представља ресурс од непроцењиве вредности за националну историју уметности и културу. Деценије стручног рада на проучавању, заштити и презентацији дела националне уметности резултирале су обимном документарном грађом, не само о предметима из колекције Галерије Матице српске, већ и о многим другим уметничким делима која су проучавана, конзервирана и излагана у многобројним пројектима сарадње са другим музејима, црквама и приватним власницима.

Архивска грађа је организована у неколико сегмената: инвентарни картони, фототека, документација о изложбеној делатности, конзерваторска документација и стручни архив. Посебан део архива Галерије чини фотодокументација (негативи и позитиви на различитим носиоцима и дигиталне фотографије), као и штампани визуелни материјал с изложби организованих у Галерији Матице српске од 1927. до данас.

База података

Галерија Матице српске је започела 2010. године процес дигитализације и формирања базе података колекције, када је преко 9.500 инвентарних картона уметничких дела пребачено у дигитални формат. Од тада се електронска база допуњава новим подацима обрадом појединачних збирки, као и дигиталним каталогизирањем аквизиција. Базу чине електронски инвентарни картони са подацима о предмету, дигитална фотографија предмета, скенирани стари инвентарни картони и друга пратећа документација о уметничком предмету и његовом пореклу.

Eлектронска база података омогућава лаку и брзу претрагу целокупне колекције Галерије Матице српске, a претраживање је могуће извршити само у Галерији, према захтеву и по одобрењу управе.

За више информација можете се обратити на адресу info@galerijmaticesrpske.rs

Позајмице

Позајмљујући уметничка дела из колекције испуњавамо једну од наших основних мисија, а то је презентовање националног уметничког наслеђа ван нашег града и земље.

Путем позајмица уметничких дела:

  • колекција ГМС је доступнија и видљивија
  • уметничка дела ГМС открива нова публика
  • подржавамо изложбе значајне за историју уметности и културе
  • негујемо добре односе са другим музејима, галеријама и сродним установама

Позајмица уметничког дела за изложбу врши се путем званичног захтева на поштанску или електронску адресу Галерије Матице српске, а на име управнице Галерије Матице српске.

Упознајте се са условима и процедурама позајмљивања уметничких дела.

Услови излагања у ГМС

Уметничка дела у Галерији Матице српске чувају се на основу стандарда излагања и конзервације уметничких предмета. Током протеклих година, адаптацијом зграде, модернизацијом изложбеног простора и стручним усавршавањем запослених, стекли су се услови за активнију међумузејску сарадњу на националном и међународном нивоу. Тако су у Галерији представљена дела из Националне галерије Умбрије, Источно-словачког музеја у Кошицама, колекције British Council-а, Галерије Jeu de Paume из Париза, као и бројних музеја у Србији.

За сва ваша питања можете нам се обратити на info@galerijamaticesrpske.rs или на 021 4899 000.