Galerija Matice srpske raspolaže resursima neophodnim za naučno-istraživački rad. Zainteresovani istraživači, muzejski stručnjaci, studenti mogu da, uz posebnu molbu, steknu uvid u sadržaj biblioteke, arhivske građe, ali i da koriste elektronsku bazu podataka umetničkih dela Galerije Matice srpske.

Biblioteka

Bibliotečki fond Galerije Matice srpske raspolaže sa oko 11.500 jedinica: monografske publikacije, izložbeni katalozi i periodika, na srpskom i stranim jezicima. Uz brojne publikacije značajne za proučavanje nacionalne umetnosti od srednjeg veka do danas, biblioteku čine i naslovi iz opšte i evropske istorije umetnosti. Specijalizovana biblioteka sadrži i preko 250 izdanja koja je objavila Galerija Matice srpske tokom svog dugog trajanja. Pored radova o srpskoj umetnosti novijeg doba nastalih kao rezultat istraživanja i rada kustosa i konzervatora Galerije Matice srpske, publikuju se i studije istaknutih stručnjaka i istoričara umetnosti.

Arhiva

Arhivska građa Galerije Matice srpske predstavlja resurs od neprocenjive vrednosti za nacionalnu istoriju umetnosti i kulturu. Decenije stručnog rada na proučavanju, zaštiti i prezentaciji dela nacionalne umetnosti rezultirale su obimnom dokumentarnom građom, ne samo o predmetima iz kolekcije Galerije Matice srpske, već i o mnogim drugim umetničkim delima koja su proučavana, konzervirana i izlagana u mnogobrojnim projektima saradnje sa drugim muzejima, crkvama i privatnim vlasnicima.

Arhivska građa je organizovana u nekoliko segmenata: inventarni kartoni, fototeka, dokumentacija o izložbenoj delatnosti, konzervatorska dokumentacija i stručni arhiv. Poseban deo arhiva Galerije čini fotodokumentacija (negativi i pozitivi na različitim nosiocima i digitalne fotografije), kao i štampani vizuelni materijal s izložbi organizovanih u Galeriji Matice srpske od 1927. do danas.

Baza podataka

Galerija Matice srpske je započela 2010. godine proces digitalizacije i formiranja baze podataka kolekcije, kada je preko 9.500 inventarnih kartona umetničkih dela prebačeno u digitalni format. Od tada se elektronska baza dopunjava novim podacima obradom pojedinačnih zbirki, kao i digitalnim katalogiziranjem akvizicija. Bazu čine elektronski inventarni kartoni sa podacima o predmetu, digitalna fotografija predmeta, skenirani stari inventarni kartoni i druga prateća dokumentacija o umetničkom predmetu i njegovom poreklu.

Elektronska baza podataka omogućava laku i brzu pretragu celokupne kolekcije Galerije Matice srpske, a pretraživanje je moguće izvršiti samo u Galeriji, prema zahtevu i po odobrenju uprave.

Za više informacija možete se obratiti na adresu info@galerijmaticesrpske.rs

Pozajmice

Pozajmljujući umetnička dela iz kolekcije ispunjavamo jednu od naših osnovnih misija, a to je prezentovanje nacionalnog umetničkog nasleđa van našeg grada i zemlje.

Putem pozajmica umetničkih dela:

  • kolekcija GMS je dostupnija i vidljivija
  • umetnička dela GMS otkriva nova publika
  • podržavamo izložbe značajne za istoriju umetnosti i kulture
  • negujemo dobre odnose sa drugim muzejima, galerijama i srodnim ustanovama

Pozajmica umetničkog dela za izložbu vrši se putem zvaničnog zahteva na poštansku ili elektronsku adresu Galerije Matice srpske, a na ime upravnice Galerije Matice srpske.

Upoznajte se sa uslovima i procedurama pozajmljivanja umetničkih dela.

Uslovi izlaganja u GMS

Umetnička dela u Galeriji Matice srpske čuvaju se na osnovu standarda izlaganja i konzervacije umetničkih predmeta. Tokom proteklih godina, adaptacijom zgrade, modernizacijom izložbenog prostora i stručnim usavršavanjem zaposlenih, stekli su se uslovi za aktivniju međumuzejsku saradnju na nacionalnom i međunarodnom nivou. Tako su u Galeriji predstavljena dela iz Nacionalne galerije Umbrije, Istočno-slovačkog muzeja u Košicama, kolekcije British Council-a, Galerije Jeu de Paume iz Pariza, kao i brojnih muzeja u Srbiji.

Za sva vaša pitanja možete nam se obratiti na info@galerijamaticesrpske.rs ili na 021 4899 000.