Galeriju ne čine samo njena prošlost i umetnička kolekcija već i ljudi zaposleni u njoj u okviru savremeno koncipiranih odeljenja.

Odeljenje za istraživanje i zaštitu kolekcije

U Odeljenju za istraživanje i zaštitu kolekcije obavljaju se poslovi sistematskog istraživanja i zaštite kolekcije, stručne obrade i valorizovanja umetničkog materijala, izrade stručne i naučne dokumentacije o zbirkama, sistematskog sređivanja, čuvanja i zaštite dokumentacionog materijala o zbirkama, kontinuirane brige o stanju kolekcije, preventivne zaštite, konzervacije i restauracije umetničkih dela.

Poslovi Odeljenja obavljaju se u Sektoru zbirki i Sektoru zaštite.

Umetnički direktor

Rukovodi Odeljenjem za istraživanje i zaštitu kolekcije
Konzervator-restaurator vajarskih radova

Luka Kulić, viši konzervator
(+381) 21 4899019
l.kulic@galerijamaticesrpske.rs

Diplomirao je vajarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Od 2006. do 2017. godine radio je u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine na mestu konzervatora – restauratora, gde je pored konzervatorskih poslova obavljao i poslove produkcije i realizacije izložbi i autorskih projekata i kao rukovodilac međunarodnih projekata. Od 2018. godine zaposlen je u Galeriji Matice srpske, gde trenutno obavlja funkciju umetničkog direktora i obavlja poslove organizacije i realizacije muzejske i programske delatnosti. Član je Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije.

Sektor zbirki

U Sektoru zbirki obavljaju se poslovi sistematskog istraživanja i zaštite kolekcije, stručne obrade i valorizovanja umetničkog materijala, predlaganja i utvrđivanja kulturnih dobara u skladu sa zakonom, sistematskog sređivanja, čuvanja i zaštite dokumentacionog materijala o zbirkama i izložbama. Sektor zbirki učestvuje u pružanju stručne pomoći drugim institucijama.

Šef Sektora zbirki
Kustos zbirke slikarstva

Dr Snežana Mišić, muzejska savetnica
(+381) 21 4899015
s.misic@galerijamaticesrpske.rs

Osnovne studije istorije umetnosti završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, nakon čega je na matičnom fakultetu nastavila usavršavanje u oblasti istorije umetnosti i vizuelne kulture 19. veka i stekla zvanje doktora nauka istorije umetnosti. Od 2006. zaposlena je u Galeriji Matice srpske. Angažovana je na kreiranju, organizaciji i realizaciji programske delatnosti Galerije, i njenom delovanju na polju međunarodne saradnje. Bavi se istraživanjem i proučavanjem nacionalne umetnosti i vizuelne kulture XIX veka. Kao autor i saradnik priredila je veliki broj izložbi i pratećih kataloga, kao i stručnih knjiga i publikacija. Aktivno učestvuje u radu stručnih skupova, konferencija, seminara i radionica u zemlji i inostranstvu iz oblasti muzeologije, istorije umetnosti i edukacije u muzejima. Potpredsednik je Upravnog odbora Galerije Matice srpske, član Odbora Odeljenja za likovne umetnosti Matice srpske, član Temišvarskog odbora Matice srpske, član Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije, ICOM CECA-e, HandsOn!International, NEMO (Network of European Museum Organisations), i član Uredništva Osječkog zbornika.

Dobitnik je nagrade Muzejskog društva Srbije „Mihailo Valtrović” za izuzetne rezultate u stručnom radu postignute tokom 2019. godine, za projekat „Đura Jakšić. Između mita i stvarnosti”.

 

Rukovalac poslova Matične delatnosti
Kustos zbirke crteža

Msr Mirjana Brmbota, muzejska savetnica
(+381) 21 4899025
m.brmbota@galerijamaticesrpske.rs

Studije istorije umetnosti završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Zvanje master stekla je na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta u Novom Sadu. Od 2000. godine zaposlena je u Galeriji Matice srpske kao kustos rukovalac zbirke 20. veka, od 2009. kao kustos rukovalac zbirke crteža i zbirke odlikovanja. Bavi se istraživanjem i proučavanjem fenomena vizuelnosti i likovnosti u umetničkom crtežu. Angažovana je u Sektoru zbirki kao i na stručnoj obradi Umetničkog fonda prema muzeološkim principima. Koordinira i organizuje poslove Matične delatnosti i vrši nadzor, pruža potrebne informacije, stručnu pomoć i savete u razvoju muzejske delatnosti. Kao autor i saradnik priredila je veliki broj izložbi i pratećih kataloga, kao i publikacija. Učestvuje u radu stručnih skupova, konferencija, seminara i radionica u zemlji iz oblasti muzeologije i istorije umetnosti.

 

Kustos zbirke grafika

Dr Aleksandra Čelovski, kustoskinja
(+381) 21 4899020
a.celovski@galerijamaticesrpske.rs

Diplomirala istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Kustosko zvanje je stekla 2016. kao saradnik Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Iste godine upisala je doktorske studije istorije umetnosti na Univerzitetu u Beogradu. Letnji semestar 2017. provela je u Beču kao gostujući istraživač Instituta za habzburške i balkanološke studije Austrijske akademije nauka (ÖAW). Učestvovala je na V internacionalnom forumu studenata doktorskih studija istorije umetnosti Istočne Evrope održanom na Humbolt univerzitetu u Berlinu. Oktobra 2020. odbranila doktorsku disertaciju u oblasti istorije umetnosti XVIII veka, koja je 2021. publikovana. Oblasti interesovanja: studije vizuelne kulture, vizuelna reprezentacija. Član je Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije.

 

Kustos zbirke vajarstva

Stanislava Jovanović Mindić, kustoskinja
(+381) 21 4899 020
s.jovanovic@galerijmaticesrpske.rs

Osnovne studije istorije umetnosti završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2016. zaposlena je u Galeriji Matice srpske na radnom mestu kustos zbirki i dokumentarista. Angažovana je na poslovima stručne obrade umetničko-istorijskih dela, izradi dokumentacije i digitalizacije umetničkog fonda. Učestvuje u kreiranju i realizaciji edukativnih programa za mlade. Kao autor i saradnik učestvuje u realizaciji izložbi, pratećih publikacija i programa. Bavi se proučavanjem kolekcije Galerije Matice srpske, istorijom njenih dela i značaja kolekcije u kontekstu 21. veka. Učestvuje na konferencijama, seminarima i radionica u zemlji i inostranstvu iz oblasti muzeologije i edukacije u muzejima. Član je Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije.

 

Kustos Zbirke akvarela, pastela i kombinovanih tehnika i Zbirke
primenjene umetnosti

Ivana Janjić, kustoskinja
(+381) 21 4899 014
i.janjic@galerijmaticesrpske.rs

Osnovne studije istorije umetnosti završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2020. godine radi kao volonter, a potom kustos u Sektoru zbirki Galerije Matice srpske. Angažovana je na poslovima sistematskog istraživanja zbirki i stručne obrade umetničkog fonda Galerije Matice srpske. Takođe, aktivna je i u radu sa publikom, u okviru programa i predavanja vezanih za tumačenje i prezentaciju stalne postavke srpske umetnosti 18, 19. i 20. veka. Bavi se proučavanjem istorije međuratne umetnosti i arhitekture.

 

Saradnik digitalnih procesa

Borislav Radanović, viši-tehničar dokumentarista
(+381) 21 4899 014
b.radanovic@galerijmaticesrpske.rs

Završio je Višu poslovnu školu u Novom Sadu, Odsek informatika, a potom je diplomirao menadžment u informacionim tehnologijama na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima. U Galeriji Matice srpske zaposlen je od 1998. godine na mestu arhivara vodiča, a od 2005. kao viši tehničar i programer. Bavi se Galerijskom fotodokumentacijom, obradom teksta i fotografija umetničkih dela, umrežavanjem računara i održavanjem informacionog sistema. Takođe, uključen je u projekte digitalizacije umetničke kolekcije Galerije. NJegova profesionalna interesovanja usmerena su ka grafičkom dizajnu i digitalnoj obradi fotografija.

Sektor zaštite

U Sektoru zaštite obavljaju se poslovi stalne brige o kolekciji i uslovima za njeno adekvatno čuvanje, izlaganje i kretanje, sprovode principi i postupci preventivne zaštite, izvode konzervatorsko-restauratorski radovi na istorijsko-umetničkim predmetima u vlasništvu Galerije, drugih institucija i u privatnom vlasništvu, vodi obavezna dokumentacija o izvršenim radovima, istraživanjima i ispitivanjima. Sektor zaštite učestvuje u pružanju stručne pomoći drugim institucijama.

 

Šef Sektora zaštite
Konzervator-restaurator slika

Msr Darko Despotović, viši konzervator
(+381) 21 4899019
d.despotovic@galerijamaticesrpske.rs

Diplomirao je i masterirao konzervaciju i restauraciju na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnosti i konzervaciju u Beogradu. Od 2006. do 2008. godine radio je na zaštiti, restauraciji i konzervaciji na arheološkom lokalitetu Viminacijum. Od 2008. godine je zaposlen u Galeriji Matice srpske na zaštiti fonda muzeja, kao i na projektima zaštite srpskog kulturnog nasleđa u Mađarskoj i Rumuniji. Angažovan je na organizaciji i realizaciji Galerijskih izložbi. Aktivno učestvuje u radu stručnih skupova, konferencija, seminara i radionica u zemlji i inostranstvu iz oblasti konzervacije. Član je Društva konzervatora Srbije.

 

Konzervator-restaurator slika

Mr Jelena Jovetić, konzervatorka savetnica
(+381) 21 4899021
j.jovetic@galerijamaticesrpske.rs

Diplomirala je slikarstvo na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, gde je i magistrirala na odseku crtanje. Od 2000. godine zaposlena je u Galeriji Matice srpske kao konzervator-restaurator na zaštiti umetničkog fonda, i kao saradnik na više značajnih konzervatorsko-restauratorskih projekata srpskog umetničkog nasleđa u zemlji i regionu. Kao umetnik samostalno izlaže od 1999. godine. Član je Udruženja likovnih umetnika Vojvodine, Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbija i Društva konzervatora Srbije.

 

Konzervator-restaurator slika

Mr Marijeta Sidovski, viša konzervatorka
(+381) 21 4899 021
m.sidovski@galerijamaticesrpske.rs

Diplomirala je slikarstvo sa konzervacijom i restauracijom na Fakultetu likovnih umetnosti u Skoplju (Republika Severna Makedonija), a potom magistrirala konzervaciju i restauraciju štafelajnog slikarstva na Fakultetu primenjenih umetnosti, u Beogradu (Srbija). Od 2005. do 2016. godine radila je u Muzeju savremene umetnosti u Skoplju na mestu konzervatora/višeg konzervatora. Od 2016. godine angažovana je u Galeriji Matice srpske i radi na mestu višeg konzervatora-restauratora slika, kao i na projektima zaštite kulturnog nasleđa u regionu. U svojstvu umetnika izlagala je na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Član je Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije i Društva konzervatora Srbije.

 

Konzervator-restaurator slika i primena novih digitalnih tehnologija

Msr Snežana Mijić, konzervatorka
(+381) 21 4899 019
s.mijic@galerijamaticesrpske.rs

Rođena u Somboru. Diplomirala na Akademiji lepih umetnosti u Beogradu 2014. godine u klasi Saše Filipovića. Master konzervacije i restauracije završava 2021. godine na Akademiji umetnosti u Novom Sadu. Zaposlena u Galeriji Matice srpske kao konzervator.

 

Konzervator-restaurator skulptura i drvenih nosioca

Msr Uroš Mirić, konzervator
(+381) 21 4899 019
u.miric@galerijamaticesrpske.rs

Diplomirao na Akademiji likovnih umetnosti u Novom Sadu na odseku za slikarsvto 2019. godine, nakon čega završava master studije konzervacije i restauracije 2021. godine. Dobitnik nekoliko nagrada za svoje umetničke radove. Kao umetnik izlaže svoje radove na brojnim grupnim i samostalnim izložbama u zemlji. Od 2022. godine zaposlen je u Galeriji Matice srpske na poslovima konzervatora-restauratora umetničkog fonda na drvenom nosiocu. Član je Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije.

Odeljenje za programe i prezentaciju

Odeljenje za programe i prezentaciju zaduženo je za izložbene aktivnosti, izdavačku delatnost, edukativne programe, programe vezane za rad sa publikom, informisanje javnosti o realizaciji programa i aktivnosti koje su namenjene obrazovanju i informisanju, za saradnju i razvijanje partnerskih odnosa sa srodnim muzejskim, kulturnim, naučnim i obrazovnim ustanovama.

Programski direktor
Rukovodi Odeljenjem za programe i prezentaciju
Kustos izložbi

Msr Jelena Ognjanović, viša kustoskinja
(+381) 21 4899018
j.ognjanovic@galerijamaticesrpske.rs

Diplomirala je istoriju umetnosti na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a potom je završila master studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za pedagogiju. Od 2013. godine zaposlena je u Galeriji Matice srpske na mestu muzejskog edukatora i PR menadžera. U Galeriji se bavi poslovima vezanim za edukativne programe za decu i mlade, pripremu i realizaciju izložbi, koordinaciju evropskih projekata i odnose s javnošću. Kao muzejski edukator kreirala je brojne edukativne programe i radionice za decu i mlade, i koordinirala nekoliko evropskih projekata. Autorski je realizovala nekoliko izložbi u Galeriji Matice srpske, za koje je priredila i prateće publikacije. Bavi se proučavanjem muzeologije i muzejske edukacije. Aktivno učestvuje u radu stručnih skupova, konferencija i radionica u zemlji i inostranstvu, prvenstveno u oblasti muzejske edukacije i muzeologije. Član je Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije i Uređivačkog odbora časopisa NK ICOM-a Srbije.

 

Organizatori muzejskih aktivnosti

Kustosi izložbi

Ivana Rastović, kustoskinja
(+381) 21 4899018
i.rastovic@galerijamaticesrpske.rs

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na smeru istorija umetnosti. Od 2018. godine zaposlena je u Galeriji Matice srpske na mestu muzejskog edukatora i organizatora muzejskih aktivnosti. Kao saradnik učestvuje u organizaciji, realizaciji i marketingu izložbi i njenih pratećih programa, kao i programa namenjenih deci i mladima u okviru kojih je kao autor i saradnik priredila nekoliko publikacija. Takođe, angažovana je i u radu sa publikom. Njena interesovanja okrenuta su ka umetnosti 20. veka i muzejskoj edukaciji. Učestvuje na seminarima i konferencijama u zemlji posvećenim muzejskoj edukaciji i komunikaciji s posetiocima. Član je Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije.

Msr Nikola Ivanović, kustos
(+381) 21 4899018
n.ivanovic@galerijamaticesrpske.rs

Osnovne studije istorije umetnosti završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a potom i master studije. Od 2018. godine angažovan je u Galeriji Matice srpske na poslovima prezentacije srpskog kulturnog nasleđa kroz rad sa publikom, kao i putem kreiranja različitog digitalnog sadržaja, poput video priča o umetničkim delima. Kao saradnik učestvuje u realizaciji izložbi, pratećih programa i projekata, kao i u edukativnim programima za mlade. Njegovo polje interesovanja je nacionalna umetnost 20. veka, teorije roda, kvir teorije, popularna kultura i dizajn. Član je Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije.

 

Muzejski edukatori

Jelena Bobić, muzejska edukatorka
(+381) 21 4899017
decijiprogrami@galerijamaticesrpske.rs

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na smeru pedagogija. U Galeriji Matice srpske je zaposlena od 2020. godine kao muzejski edukator – pripravnik. Učestvuje u kreiranju i realizaciji edukativnih programa i kreativnih radionica za decu, porodičnih programa i programa za mlade. U okviru pripravničkog staža u Galeriji bavi se razvijanjem saradnje osnovnih i srednjih škola sa muzejima kroz program Galerija kao učionica. Član je Pedagoškog društva Vojvodine i Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije.

Msr Goran Vujkov, muzejski edukator
(+381) 21 4899017
g.vujkov@galerijamaticesrpske.rs

Diplomirao i masterirao na Odseku za filozofiju na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. U profesionalnim okvirima bavi se pitanjima estetike, filozofije umetnosti i teorije umetnosti. U Galeriji Matice srpske zaposlen je od 2022. godine kao muzejski edukator. U okviru muzejske edukacije zadužen je za rad sa publikom, mladima i prilagođavanju programa za određene grupe. Učestvuje u realizaciji i promociji galerijske delatnosti i programa. Član je Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije.

Jovana Simić, muzejska edukatorka – pripravnica
(+381) 21 4899017
j.simic@galerijamaticesrpske.rs

Osnovne studije filozofije završila je 2021. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na kome je i nastavila usavršavanje u oblastima filozofije umetnosti i estetike na master studijama. U Galeriji Matice srpske radi od 2022. godine, najpre kao volonterka, a od 2023. godine kao muzejska edukatorka – pripravnica, gde je angažovana u radu sa publikom.

 

Službenik za odnose sa javnošću i bibliotekar

Milica Milošević, PR menadžerka
(+381) 21 4899017
m.milosevic@galerijamaticesrpske.rs

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na Odseku za komparativnu književnost sa teorijom književnosti 2020. godine, gde trenutno pohađa master studije. Uspešno završila stručni kurs London School for Public Relations u organizaciji Represent Academy iz Beograda i stekla znanja iz oblasti PR-a. Dobitnica brojnih nagrada za uspeh na studijama. U periodici objavljuje radove iz oblasti književnosti u relaciji sa istorijom umetnosti. U Galeriji Matice srpske angažovana na mestu PR menadžera i učestvuje u realizaciji i marketingu izložbene delatnosti i pratećih programa. Takođe, angažovana je u radu sa publikom. Učestvuje na seminarima i konferencijama u zemlji posvećenim marketingu i muzejskoj edukaciji. Član je Nacionalnog komiteta ICOM-a Srbije.

 

Organizator turističke i uslužne delatnosti

Jelena Oličkov
(+381) 21 4899013
j.olickov@galerijamaticesrpske.rs

Studije francuskog jezika i književnosti završila je na Odseku za romanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Od 2013. godine zaposlena je u Galeriji Matice srpske na poslovima organizacije poseta različitih kategorija posetilaca, na organizaciji komplementarnih galerijskih sadržaja kao što su koncerti, prezentacije, seminari, kao i na pružanju podrške u organizaciji sastanaka uprave Galerije. Zadužena je za vođenje evidencije o brojnosti i strukturi posetilaca, kao i za zakazivanje grupnih poseta i pružanje opštih informacija o radu Galerije, tekućim muzeloškim programima i ponudi proizvoda i usluga Galerije. Pored toga, vodi grupe posetilaca na francuskom jeziku.

 

Organizator kulturnih aktivnosti

Msr Snežana Erdeljan
(+381) 21 4899013
s.erdeljan@galerijamaticesrpske.rs

Diplomirala je na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, na odseku Likovne umetnosti, grupa za likovne umetnosti i pedagogiju, nakon čega je završila master studije na Akademiji klasičnog slikarstva Univerziteta EDUCONS u Novom Sadu. Od 2001. godine je zaposlena u Galeriji Matice srpske kao organizator kulturnih aktivnosti. Obavlja poslove preventivne zaštite i zadužena je za svakodnevni obilazak i pregled umetničkih dela izloženih u prostoru Stalne postavke i aktuelnih izložbi. Rukovodi poslovima u Muzejskoj prodavnici, daje predloge za njen strateški razvoj, učestvuje u kreiranju novih suvenira i pruža informacije posetiocima o programima i izložbama Galerije.

Odeljenje opštih poslova

U Odeljenju opštih poslova obavljaju se opšti, finansijski i administrativni poslovi, poslovi finasijskog, računovodstvenog i materijalnog poslovanja, poslovi nabavke i prodaje, poslovi organizacije održavanja objekta i higijene, organizacije zaštite fizičkog i tehničkog obezbeđenja zaposlenih, zgrade i imovine. Poslovi u Odeljenju se obavljaju u Finansijskom sektoru, Sektoru bezbednosti i Sektoru održavanja.

Finansijski sektor

U Finansijskom sektoru se sastavljaju predlozi finansijskog plana, periodičnih obračuna i završnog računa, pripremaju informacije i izveštaji o finansijskim poslovima, izrađuju ekonomske analize, planovi i izveštaji.

Operativni direktor
Rukovodi Odeljenjem opštih poslova
Koordinator finasijskih i računovodstvenih poslova

Msr Biljana Ristić
(+381) 21 4899022
b.ristic@galerijamaticesrpske.rs

Osnovne studije završila je na Fakultetu za menadžment u Sremskim Karlovcima smer – Operativni menadžer, a potom i master studije smer – poslovna ekonomija i stekla akademsko zvanje ,master ekonomista. U Galeriji Matice srpske je zaposlena od 1995. godine i raspoređena na poslove iz oblasti finansija, najpre kao šef računovodstva, a kasnije i načelnik Odeljenja opštih poslova. Od 2014. godine obavlja poslove Operativnog direktora, koordinatora finansijskih i računovodstvenih poslova i organizatora tehničkog i investicionog održavanja. Stručnu pomoć iz oblasti finansija pruža i srodnim ustanovama kulture, a osim članstva u Udruženju računovođa i revizora, IKOM-a, predsednik je   Nadzornog odbora Biblioteke Matice srpske. Aktivno učestvuje u realizaciji programskih aktivnosti Galerije kako u domaćim tako i u međunarodnim projektima.

 

Finansijsko–računovodstveni analitičar

Slađana Lakić
(+381) 21 4899022
s.lakic@galerijamaticesrpske.rs

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje. U Galeriji radi od 2013. godine na poslovima finansijsko – računovodstvenog analitičara i koordinatora komercijalnih poslova – stručnog saradnika ekonomiste. Aktivno učestvuje u programskim aktivnostima Galerije i stručno se usavršava na edukativnim seminarima iz oblasti finansija.

 

Diplomirani ekonomista

Marina Mitković
(+381) 21 4899022
m.mitkovic@galerijamaticesrpske.rs

Diplomirala je na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, na smeru Poslovna ekonomija i finansije. Iza sebe ima dvanaest godina aktivnog rada u privredi na računovodstveno-finansijskim poslovima i poslovima javnih nabavki. Od januara 2023. godine angažovana je u Galeriji Matice srpske na poslovima Diplomirani ekonomista za finansijsko računovodstvene poslove.

Sektor bezbednosti

U Sektoru bezbednosti sprovode se poslovi obezbeđenja i zaštite objekta, fonda, zaposlenih i posetilaca Galerije. U Galeriji Matice srpske su na poziciji radnika obezbeđenja angažovani Gojko Zec, Slobodan Cigankov, Emil Tančik i Kosta Milić.

Sektor održavanja

Sektor održavanja brine o urednom izgledu zgrade, dvorišta i neposredne okoline Galerije. U Galeriji Matice srpske su na poziciji radnika održavanja zaposlene Rankica Zec, Nada Krstin i Ferida Trivunović.